Privacy statement

Privacy statement

RobPainting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen alles om uw privacy te waarborgen en om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. RobPainting houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RobPainting kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van RobPainting, u onze site bezoekt en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan RobPainting heeft verstrekt.

Waarom RobPainting persoonsgegevens nodig heeft

RobPainting verwerkt de persoonsgegevens om telefonisch en/of per e-mail contact op te kunnen nemen met u. De persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Verder worden er persoonsgegevens verwerkt om de website te optimaliseren.

Hoe lang RobPainting gegevens bewaart

RobPainting bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Dealer, klant of leverancier

RobPainting kan persoonsgegevens over medewerkers van uw bedrijf verwerken, omdat uw bedrijf een distributieovereenkomst heeft gesloten met RobPainting of omdat uw bedrijf op een andere manier zaken doet met RobPainting.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

De voor- en achternaam van contactpersonen;

De functie die uw contactpersoon bekleedt;
De zakelijke telefoonnummers van contactpersonen;
De zakelijke e-mailadressen van contactpersonen;
Eventuele adresgegevens als het een particuliere klant betreft;
Persoonsgegevens: NAWFTE

Overeenkomst: distributieovereenkomst, koopovereenkomst, leaseovereenkomst, onderhoudsovereenkomst;
Verwerkingen: administratie, bevestiging, informatievoorziening over productie en levering, het overleggen over klant specifieke opties, hulp bij moeilijkheden en klachten, facturatie;
Verwerking door: Afdeling administratie, afdeling sales, afdeling inkoop, afdeling marketing, afdeling directie;
Bewaartermijn: in ieder geval gedurende de overeenkomst. Na beëindiging overeenkomst worden de gegevens bewaard totdat ze niet meer noodzakelijk zijn. Dit kan betekenen dat de gegevens tot maximaal 7 jaar in de boekhouding worden bewaard. Dit is met het oog op de wetgeving omtrent de belasting en andere fiscale partijen.

Nieuwsbrief aanmelders

Geïnteresseerde personen kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van RobPainting. De aanmelder wordt dan op de hoogte gehouden van het laatste nieuws met betrekking tot RobPainting.

De volgende gegevens worden verwerkt:

Voor en achternaam van de geïnteresseerde;
De functie van de geïnteresseerde;
Bedrijfsnaam
Het zakelijke e-mailadres;
Persoonsgegevens: NAWFE

Grondslag: Door middel van toestemming van de aanmelder of op grond van gerechtvaardigd belang.
Het gerechtvaardigd belang van RobPainting is het marketingbelang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar jw.jansen@robwelding.nl.
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en andere informatiefolders;
Verwerking door: Afdeling marketing;
Bewaartermijn: Gedurende de tijd dat de aanmelder is aangemeld. Na het afmelden heeft RobPainting nog maximaal drie maanden de tijd om de persoonsgegevens uit het bestand te verwijderen.


Geïnteresseerden


Personen die geïnteresseerd zijn in een product van RobPainting kunnen dit mondeling uiten of door het invullen van een contactformulier op de site van RobPainting.

De volgende gegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam van de geïnteresseerde;
Bedrijfsnaam
De functie van de geïnteresseerde ;
Het zakelijke e-mailadres;
Het zakelijke telefoonnummer;
Het IP-adres van de geïnteresseerde (als het via de website gebeurd);
Persoonsgegevens: NAWFTE

Overeenkomst: Mondelinge/schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of LinkedIn, gerechtvaardigd belang, het invullen van het contactformulier dat te vinden is op RobPainting.nl;
Het gerechtvaardigd belang van RobPainting is het marketingbelang. De toestemming van de betrokkene mag op ieder moment ingetrokken worden. Dit kan door op de uitschrijfknop te drukken bij de laatst ontvangen nieuwsbrief/informatiefolder of door een e-mail te sturen naar jw.jansen@robwelding.nl.
Verwerking: Informatieverstrekking in de vorm van het beantwoorden van gerichte vragen of nieuwsbrieven, acquisitie;
Verwerking door: Afdeling marketing, afdeling bedrijfsbureau, de directie en afdeling sales;
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat men contact heeft en als daar geen overeenkomst uit voortkomt dan nog maximaal zes maanden.  


In kaart brengen websitebezoek


Op de website van RobPainting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het bijhouden van de hoeveelheid unieke bezoekers per periode en het IP-adres van bezoekers. Deze gegevens worden gebruikt voor het analyseren van bezoekgedrag op de website. RobPainting gebruikt deze informatie om te analyseren waar de sitebezoekers vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website, zodat de werking en het gebruik van de website kan worden verbeterd. Daarnaast wordt het IP-adres van de bezoekers van de website gebruikt om de website te beschermen tegen kwaadwillende personen.

Google Analytics

RobPainting maakt gebruik van Google Analytics voor het verbeteren van de website en een inventarisatie van de websitebezoekers. De gegevens worden gebruikt om te zien wat voor personen de website bezoeken, waar deze personen vandaan komen en hoe ze gebruik maken van de website.  Google Analytics verzameld de volgende gegevens: het IP-adres, locaties, bron/medium waarmee de website bezocht is, geslacht, interesses en leeftijd. De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn daardoor niet terug te leiden naar een persoon. De gegevens die verzameld worden door Google Analytics worden 38 maanden bewaard.
RobPainting heeft Google geen toestemming gegeven om via RobPainting verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Delen met anderen

RobPainting verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging

RobPainting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We hanteren daarnaast een autorisatiebeleid op al onze systemen;
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We houden onze technische maatregelen up-to-date;
We hebben een up-to-date virus scanner en firewall;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De personen waarvan de gegevens worden bewaard hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar jw.jansen@robwelding.nl. RobPainting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Het kan voorkomen dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Vragen?

RobPainting is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam: Jan Willem Jansen
Telefoon: 0488 410405
E-mailadres: jw.jansen@robwelding.nl